Verhuur-en Betalingscondities

Slagerij Partyservice Versluis te Aalst

 • Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd.
 • Onder verhuurder wordt verstaan Slagerij Partyservice Versluis,
 • E.P van Ooijenstraat 5 te Aalst of een van de medewerkers van dit bedrijf.
 • Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling.
 • Object van deze overeenkomst: Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of afleveringsbon.
 • Levering en terugbezorging: De huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Goederen worden op de begane grond zo dicht mogelijk aan de openbare weg afgeleverd/opgehaald. Bij intern transport, opbouwen, afbreken enz. wordt buiten de transportkosten ook arbeidsloon berekend met een minimum van een half uur. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld te zijn op de begane grond.
 • Controle op goede staat van de gebruiksgoederen: De huurder wordt geacht, direct na ontvangst of tenminste binnen 5 uur, het gehuurde op gebreken of juiste aantal te hebben gecontroleerd. Eventuele manco’s, gebreken of andere klachten moeten op bezorgdag/afhaaldatum binnen 5 uur na bezorgen/ophalen telefonisch aan René Versluis tel: 0418-674 032 te worden gemeld. Gebruik van deze goederen heft het recht op reclameren op.
 • Duur van overeenkomst: Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of afleveringsbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
 • Afrekening: Rekeningen moeten contant worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen. Bij annuleren van een overeenkomst worden kosten in rekening gebracht. Alle bedragen vermeld in offertes en prijslijsten zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
 • Verplichtingen huurder: De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen terugbezorgd, tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer is verhuurd als was overeengekomen, de verhuurprijs wordt berekend.
 • De huurder is verplicht alles in goede staat en schoon terug te bezorgen. Onder schoon wordt verstaan wassen en nadrogen ter voorkoming van strepen en kalkaanslag op servies, glaswerk en bestek. Het is mogelijk het materiaal tegen schoonmaakkosten retour te brengen, indien duidelijk van te voren afgesproken met René. Hierbij dienen servies/bestek en glaswerk afgeveegd te zijn en per soort in de juiste verpakking geplaatst te worden. Afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de goederen te bevinden. Breuk en manco dient niet met ander materiaal aangevuld te worden. Onder breuk verstaan wij ook barsten en stukjes eraf.
 • De huurder dient goederen van stof (tentzeilen e.d.) die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen. Dit ter voorkoming van vochtplekken. Tenten worden verhuurd voor risico van de huurder. Bij storm dient de huurder de tent op dusdanige wijze vast te zetten dat schade aan tent en derde vermeden wordt. Bij sneeuwval dient de huurder onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledig ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar.
 • Aansprakelijkheid: Voor schade die aan huurder of aan derde direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is ontstaan is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 • Bij niet tijdige betaling bent u in gebreke en rente verschuldigd. Bij betaling na 30 dagen zijn wij genoodzaakt het uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.
 • PRIJSWIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

Wij wensen u een prettig gebruik van onze materialen