Algemene leveringsvoorwaarden Party Service Versluis

Artikel 1 Aanbiedingen 

1.1
 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen
geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen
die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan
opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere
aanvragen.

1.2
 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.
Maakt opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na verzending van een
opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de
opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

1.3
 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding
tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico
van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en
gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

1.4
 Opdrachtgever kan tot 2 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal
dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan
opdrachtnemer.

1.5
 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer
niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.6 
Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde,
afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in
het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door
opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei
derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

1.7 
De onder 2.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug
te vorderen.

Artikel 2 Prijzen

2.1
 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van
overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

2.2
 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen
verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3 Betaling

3.1 
50% van de offertesom dient te worden voldaan minimaal 14 dagen voor aanvang party. Het resterende bedrag dient te worden voldaan binnen 8 dagen na afloop van de party.

Artikel 4 Annuleringen

4.1
 Opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang van de levering de opdracht
kosteloos annuleren. Daarna worden er annuleringskosten in rekening gebracht.
50% vergoeden bij annulering tot 7 dagen voor aanvang party
70% vergoeden bij annulering tot 5 dagen voor aanvang party
90% vergoeden bij annulering tot 2 dagen voor aanvang party

4.2 Opdrachtgever behoudt het recht om bij boeking van een slingerBBQ deze te vervangen door een gasBBQ warneer de weersomstandigheden het niet toe laten om te gaan barbecueën bij windkracht 7 of meer en bij hevige regenval.

Artikel 5 Uitvoering

5.1
 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij
opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten
vanaf het moment van aflevering.

5.2 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie
meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 6 Transport en werkomstandigheden

6.1 
Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een
snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor
de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig
maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is
opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van
opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de
leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de
goederen in gedeelten te leveren.

6.2 
Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de
werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar
de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het
opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen
ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt
onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en
ongestoorde voortgang kan vinden.

Artikel 7 Reclame

7.1
 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te
controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen
opdrachtgever wenst.

7.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen
na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen
overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijfen/of
telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen
en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

7.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht
geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

7.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van
opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden
door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen
en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld
van opdrachtnemer.

8.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan
ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht
dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door
de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

8.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of
enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van
wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens
gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is
veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder
zijn en/of die onder hun toezicht staan.

Artikel 9 Klachten

9.1
 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens-en/of drinkwaren
binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer
de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te
(laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt
als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten
buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk
op de eerste werkdag daarna te geschieden.

Artikel 10 Eigendom goederen

10.1 
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door
opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve
goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van
opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd
aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze
goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden
veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs
worden vergoed.

Artikel 11 Overmacht

11.1
 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen
van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt
verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van
onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen
daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen
nimmer voor zijn rekening.

11.2
 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na
de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn
verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale
datum betreft.

11.3
 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet
mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden
zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de
ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is
dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal
dan worden terugbetaald.

11.4
Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending
veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot
levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2
 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse
vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst binden.